Kết quả điều trị u mềm lây ở trẻ em bằng kem imiquimod 5%

Bài viết trình bày đánh giá hiệu quả điều trị u mềm lây ở trẻ em trên 6 tuổi bằng kem imiquimod 5% tại bệnh viện Da Liễu Trung Ương. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu so sánh hiệu quả trước - sau điều trị bệnh u mềm lây bằng bôi Imiquimod 5% 3 lần cho trẻ từ 6 tuổi trở lên tại bệnh viện Da Liễu Trung Ương từ tháng 8/2017 đến tháng 8/2018.