Hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu giáo trình môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin ở các trường đại học hiện nay

Kinh tế chính trị Mác - Lênin là một trong 5 học phần Lý luận chính trị cốt lõi nằm trong kết cấu chương trình đào tạo các trường đại học trong toàn quốc hiện nay. Bài viết nghiên cứu lý luận và đề xuất một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu giáo trình môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin ở các trường đại học hiện nay.