Hiệu quả của can thiệp trên vấn đề hiến thận chết não tại một số cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết đánh giá hiệu quả của giáo dục trên kiến thức, thái độ tích cực về việc hiến thận bản thân và hiến thận người thân khi chết trên sinh viên, những người theo đạo Thiên Chúa và những người theo đạo Phật tại thành phố Hồ Chí Minh.