Giải phẫu bán phần trước đa giác willis trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính 256 dãy

Nghiên cứu chỉ ra 04 nhóm gồm 7 loại với 40 biến thể về đường kính; 1 nhóm gồm 2 loại với 6 biến thể về hình dạng bán phần trước đa giác Willis; Kết luận và khuyến nghị: Hình ảnh phim chụp cắt lớp vi tính 256 dãy bán phần trước đa giác Willis thể hiện đầy đủ các chỉ số giải phẫu và biến thể hay gặp.