Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường Đại học Nguyễn Huệ hiện nay

Trong hệ thống chương trình giáo dục - đào tạo ở trường Đại học Nguyễn Huệ, các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có vai trò rất quan trọng. Nó không chỉ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng.