Ebook Thực tập di truyền y học: Phần 2 - NXB Y học

Phần 2 Ebook Thực tập di truyền y học gồm nội dung bài học 5 đến bài học 9. Nội dung phần này trình bày các nội dung sau: Phân tích karyotyp của một số bệnh di truyền và một số dạng đột biến nhiễm sắc thể; một số kỹ thuật sinh học phân tử thông dụng ứng dụng trong y học; phương pháp con sinh đôi, di truyền quần thể, di truyền sinh hóa; nghiên cứu các bệnh di truyền đơn gen bằng phương pháp gia hệ; hình ảnh một số bất thường bẩm sinh, hội chứng và bệnh di truyền.