Ebook Quản lý chất lượng trong y tế - Lý thuyết và thực hành: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook bao gồm các nội dung: Thông tin học trong y khoa; Kinh tế và tài chính trong quản lý chất lượng y khoa; Quản lý sử dụng; Cải tiến chất lượng bên ngoài: Công nhận, giáo dục cải tiến chất lượng và chứng nhận; Những điểm chung giữa cải tiến chất lượng, luật pháp và y đức.