Ebook Phương hướng kết hợp Đông Tây y trong phòng và chống ung thư: Phần 1 - NXB Y học

Ebook Phương hướng kết hợp Đông Tây y trong phòng và chống ung thư: Phần 1 cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về đại cương về Đông y, một số dược liệu phòng chống ung thư, đại cương về ung thư theo Tây y và sự tương ứng với bệnh chứng theo Đông y, các tác nhân có thể gây ung thư và sự tham chiếu Đông y, phương hướng kết hợp Đông Tây y trong phòng chống ung thư.