Ebook Hướng dẫn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (Quyển 5 - Hợp phần xã hội): Phần 1

(BQ) Ebook Hướng dẫn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (Quyển 5 - Hợp phần xã hội) làm nổi bật tầm quan trọng của những vấn đề này trong đời sống của người khuyết tật, từ đó nhấn mạnh nhu cầu đối với các chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng để giải quyết những vấn đề nêu trên. Để tìm hiểu cụ thể về vấn đề này mời các bạn tìm hiểu phần 1 cuốn sách.