Ebook Các chuẩn quốc tế chăm sóc bệnh lao: Chẩn đoán điều trị y tế công cộng - Phần 2

Nội dung của ebook "Các chuẩn quốc tế chăm sóc bệnh lao" mô tả mức độ chăm sóc được chấp nhận rộng rãi mà tất cả các thầy thuốc, y tế công và y tế tư, cần có được khi xử lý bệnh nhân lao hay người nghi lao. Phần 2 của ebook trình bày các chuẩn quốc tế vế chẩn đoán bệnh lao và trách nhiệm của hệ thống y tế.