Ebook Bệnh lý viêm tụy: Phần 1

Ebook Bệnh lý viêm tụy nhằm cung cấp thêm cho các bạn một số kiến thức và thông tin về bệnh lý viêm tụy, qua đó góp phần nâng cao khả năng chẩn đoán và điều trị tốt hơn loại bệnh lý năng nề này. Cùng tìm hiểu phần 1 của cuốn sách để nắm bắt thêm nối dung thông tin vấn đề.