Dược lý di truyền học: Cơ sở di truyền, ứng dụng cơ bản và triển vọng

Bài viết này nhằm giới thiệu khái niệm cơ bản về dược lý di truyền học, một số ví dụ cụ thể cũng như triển vọng và thách thức của lĩnh vực nghiên cứu này.