Đánh giá tác dụng điều trị của tấm vật liệu tương đương trung bì trên vết bỏng nhiệt thực nghiệm

Bài viết nghiên cứu tiến hành trên 30 thỏ, mỗi thỏ được gây hai vết bỏng độ sâu trên lưng bằng nhiệt ướt. Một nhóm được che phủ bằng tấm vật liệu tương đương trung bì chế tạo từ tế bào (TB) gốc (TBG) trung mô màng dây rốn người (vùng A), một nhóm đối chứng (vùng B). Bắt đầu che phủ vết thương (VT) bỏng sau bằng tấm vật liệu tương đương trung bì từ ngày thứ 5 sau cắt lọc hoại tử.