Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về công tác chăm sóc của điều dưỡng tại khoa Khám bệnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Bài viết trình bày đánh giá sự hài lòng của người bệnh về chất lượng chăm sóc của Điều dưỡng tại Khoa Khám bệnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang năm 2020. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang được thực hiện trên 200 người bệnh đến khám tại Khoa Khám bệnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang từ tháng 7/2020 đến tháng 9/2020. Sử dụng mẫu phiếu khảo sát sự hài lòng của người bệnh dựa theo hướng dẫn số 3869/QĐ-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế.