Đánh giá hoạt động chăm sóc người bệnh của điều dưỡng tại Bệnh viện A Thái Nguyên năm 2018

Bài viết trình bày việc đánh giá nhu cầu chăm sóc của người bệnh và đáp ứng của Điều dưỡng đối với các nhu cầu chăm sóc tại khối Nội và khối Ngoại Bệnh viện A Thái Nguyên, đánh giá nhận thức và khả năng thực hiện các chức năng nhiệm vụ CSNB của Điều dưỡng tại khối Nội và khối Ngoại Bệnh viện A Thái Nguyên.