Đặc tính bán trường diễn và tác dụng điều trị trứng cá của chế phẩm KTD trên thực nghiệm

Bài viết cung cấp bằng chứng khoa học về chế phẩm với 2 mục tiêu: Đánh giá độc tính bán trình diễn của KTD trên thực nghiệm và đánh giá điều trị trứng cá của KTD trên mô hình gây trứng cá vùng ống tai ngoài thỏ.