Đặc điểm những rối loạn điều hòa cảm giác ở trẻ em mắc rối loạn phổ tự kỷ

Bài viết trình bày việc xác định tỷ lệ, đặc điểm những rối loạn điều hòa cảm giác ở trẻ em mắc rối loạn phổ tự kỷ. Triệu chứng rối loạn điều hòa cảm giác gặp phổ biến và có liên quan mức độ nặng, các vấn đề hành vi, suy giảm nhận thức ở trẻ tự kỷ.