Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh học bất thường não bẩm sinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Đồng 2

Bài viết mô tả đặc điểm lâm sàng và hình ảnh học bất thường não bẩm sinh ở trẻ em tại bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 8/2016 đến tháng 6/2017.