Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhi nhiễm HIV từ mẹ tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị ARV bệnh nhi nhiễm HIV từ mẹ tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh. Đối tượng, phương pháp: Mô tả cắt ngang 31 bệnh nhi nhiễm HIV từ mẹ được điều trị ARV từ 01/2018-6/2019.