Đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ máu tụ dưới màng cứng mạn tính ở người lớn

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ máu tụ dưới màng cứng mạn tính ở người lớn. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ sọ não của 37 bệnh nhân máu tụ dưới màng cứng mạn tính.