Căn nguyên, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm não do vi khuẩn ở trẻ em

Nghiên cứu này nhằm xác định căn nguyên và đưa ra một số đặc điểm dịch tễ học lâm sàng do vi khuẩn ở trẻ em gây ra. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết bài viết.