Bước đầu đánh giá kết quả phương pháp phẫu thuật cắt mộng ghép kết mạc mảnh rộng

Bài viết trình bày đánh giá kết quả phương pháp phẫu thuật cắt mộng và tổ chức tenon rộng kết hợp ghép kết mạc tự thân mảnh rộng trong điều trị mộng mắt nguyên phát.