Báo cáo Hệ thống cấp cứu Việt Nam thách thức và giải pháp - PGS.TS. Nguyễn Đạt Anh

Báo cáo Hệ thống cấp cứu Việt Nam thách thức và giải pháp trình bày về quy chế cấp cứu hồi sức; tình trạng hệ thống cấp cứu 2 năm sau quy chế cấp cứu, thực trạng đào tạo y học cấp cứu;...Mời bạn đọc cùng tham khảo để tìm hiểu rõ hơn về hệ thống cấp cứu Việt Nam qua.