Bài toán giám sát bệnh nhân qua hệ thống cảm biến vô tuyến

Bài viết đề xuất bộ lọ đa phần tử dựa vào thuật toán tái lấy mẫu khoảng cách Kullback-Leibler hiệu chỉnh phương sai với độ dốc dữ liệu làm giảm những ảnh hưởng xấu dao động cường độ tín hiệu thu bằng việc tạo ra tập mẫu gần miền khả năng cao . Đề xuất này cải thiện giám sát bệnh nhân.