Bài giảng VSD bảo tồn, phẫu thuật hay can thiệp - Vai trò quan trọng của siêu âm tim

Bài giảng "VSD bảo tồn, phẫu thuật hay can thiệp? - Vai trò quan trọng của siêu âm tim" có kết cấu nội dung gồm 5 phần: Tổng quan về bệnh tim bẩm sinh, giải phẫu (giải phẫu quanh màng, giải phẫu phần phễu, giải phẫu phần buồng nhận, TLT phần cơ) và sinh lý bệnh, siêu âm tim (vị trí các lỗ TLT, SAT: kích thước lỗ thông), diễn tiến tự nhiên (VSD lớn, VSD nhỏ, VSD phần phiễu), bảo tồn phẫu thuật can thiệp... Mời các bạn cùng tham khảo.