Bài giảng Vi sinh: Liên hệ vật chủ - vi khuẩn

Bài giảng Vi sinh "Liên hệ vật chủ - vi khuẩn" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại vi khuẩn, vi khuẩn nội sinh, vi khuẩn ngoại sinh, năng lực phát sinh bệnh nhiễm, yếu tố vi khuẩn,...