Bài giảng Vai trò hội điều dưỡng Việt Nam trong việc tư vấn và phản biện chính sách y tế trong bối cảnh đổi mới

Bài giảng trình bày các chính sách VNA đã vận động thành công, nhận dạng các vấn đề chính sách liên quan ĐD, cơ hội vận động, tư vấn phản biện chính sách của VNA, mười vấn đề cần đổi mới nhận thức & hành động.