Bài giảng Triết học: Chương 4 - Trường ĐH Thương Mại

Bài giảng Triết học: Chương 4 Nhận thức luận cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề cơ bản của nhận thức luận; Lý luận nhận thức duy vật biện chứng; Phương pháp đặc thù của nhận thức xã hội; Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và sự vận dụng nó trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam.