Bài giảng Triết học: Chương 2 - Trường ĐH Thương Mại

Bài giảng Triết học: Chương 2 Bản thể luận cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và nội dung bản thể luận trong lịch sử triết học; Nội dung bản thể luận trong triết học Mác Lênin; Mối quan hệ giữa khách quan và chủ quan.