Bài giảng Tỉ lệ và các yếu tố nguy cơ của bệnh thận do thuốc cản quang sau can thiệp mạch vành qua da - TS.BS Nguyễn Thượng Nghĩa

Các nội dung của bài giảng gồm 6: Phần đặt vấn đề, mục tiêu, tổng quan tài liệu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, kết quả, bàn luận. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.