Bài giảng Sự bất tương xứng trong mổ lấy thai tại Việt Nam: Quan điểm dựa trên dân số

Bài giảng Sự bất tương xứng trong mổ lấy thai tại Việt Nam: Quan điểm dựa trên dân số trình bày các nội dung chính sau: Mối quan tâm về sức khỏe cộng đồng, phân tích số liệu lấy từ dữ liệu quốc gia, các yếu tố chính liên quan tới MLT,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.