Bài giảng So sánh siêu âm và X quang bụng không sửa soạn trong chẩn đoán thủng tạng rỗng - BS. Đặng Văn Lắm

Bài giảng trình bày xác định tỷ lệ phát hiện của siêu âm trong chẩn đoán thủng tạng rỗng, xác định tỷ lệ phát hiện của X quang bụng không sửa soạn trong chẩn đoán thủng tạng rỗng, so sánh tỷ lệ phát hiện của sa và X quang bụng không sửa soạn trong chẩn đoán thủng tạng rỗng...