Bài giảng Sinh - Lý sinh - Bài 4: Entropy và nguyên lý tăng Entropy - ThS. Nguyễn Khắc Điền

Nội dung của bài giảng: Biểu thức định lượng của Nguyên lý thứ II, hàm entropy và nguyên lý tăng entropy, entropy và nguyên lý thứ II của nhiệt động, ý nghĩa của entropy. Mời các bạn cùng tham khảo.