Bài giảng Siêu âm đo đường kính bao dây thần kinh thị trong theo dõi tăng áp lực nội sọ

Nội dung của bài giảng trình bày cơ sở sinh lý, giải phẫu, kỹ thuật đo bằng siêu âm, các nghiên cứu trên lâm sàng siêu âm đo đường kính bao dây thần kinh thị trong theo dõi tăng áp lực nội sọ.