Bài giảng Sai sót trong sử dụng thuốc (Chuẩn bị & Thực hiện) - Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng "Sai sót trong sử dụng thuốc (Chuẩn bị & Thực hiện) - Nguyễn Phương Thảo" trình bày các nội dung sau: Giới thiệu về sử dụng thuốc an toàn. Định nghĩa và phân loại sai sót trong sử dụng thuốc. Các yếu tố ảnh hưởng đến sai sót trong sử dung thuốc. Cải thiện và phòng ngừa sai sót trong sử dụng thuốc.