Bài giảng Quản lý y tế (Tài liệu giảng dạy cho Cử nhân Y tế công cộng)

Bài giảng Quản lý y tế gồm có những nội dung sau: Tổng quan về lập kế hoạch, thu thập thông tin đánh giá tình hình, xác định vấn đề ưu tiên can thiệp, phân tích vấn đề tìm nguyên nhân gốc rễ, xây dựng mục tiêu can thiệp, lựa chọn giải pháp, viết kế hoạch hành động, triển khai thực hiện can thiệp, giám sát hỗ trợ triển khai can thiệp, theo dõi và đánh giá can thiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.