Bài giảng Quản lý điều dưỡng: Các kỹ thuật dạy học tích cực - BS.CKI. Nguyễn Văn Thịnh

Bài giảng Quản lý điều dưỡng: Các kỹ thuật dạy học tích cực do BS.CKI. Nguyễn Văn Thịnh thực hiện nhằm giúp người học Giải thích mô hình dạy học, Mô tả các mức độ học tập, Trình bày các phương pháp dạy học, ứng dụng.