Bài giảng Phần 4: Sinh thiết thận ghép

Bài giảng Phần 4: Sinh thiết thận ghép giúp các bạn biết cách đánh giá sinh thiết thận ghép, kết quả sinh thiết thận trước khi ghép vào người nhận thận; kết quả sinh thiết thận sau khi thận ghép được tái tưới máu.