Bài giảng Ô nhiễm không khí môi trường lao động và ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động

"Bài giảng Ô nhiễm không khí môi trường lao động và ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động" thông tin đến các bạn những kiến thức về quan trắc môi trường; bệnh nghề nghiệp, các bệnh nhiễm độc nghề nghiệp; các bệnh bụi phổi và phế quản...