Bài giảng Nồng độ nội độc tố trong bụi và tỉ lệ mắc bệnh hô hấp mạn tính ở các kiểu nhà điển hình tại TP. Hồ Chí Minh

"Bài giảng Nồng độ nội độc tố trong bụi và tỉ lệ mắc bệnh hô hấp mạn tính ở các kiểu nhà điển hình tại TP. Hồ Chí Minh" với các nội dung khái niệm hô hấp mãn tính; Các bệnh hô hấp mãn tính; Những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu; Tần suất COPD trong dân số chung 40 tuổi của Việt Nam; yếu tố nguy cơ bệnh hô hấp mạn tính; Đặc điểm các yếu tố nguy cơ môi trường trong nhà...