Bài giảng Nhau cài răng lược: Siêu âm và MRI

Bài giảng Nhau cài răng lược: Siêu âm và MRI trình bày các nội dung chính sau: Nhau cài răng lược hay bánh nhau xâm lấn bất thường, phân loại bánh nhau xâm lấn bất thường, nhau xâm lấn bất thường và MLT, xoang mạch máu trong bánh nhau, siêu âm Doppler màu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.