Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 5 (Đo lường ảnh hưởng: RR và OR)

Nội dung bài giảng "Đo lường ảnh hưởng" của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về nguy cơ tương đối, tỉ số ODDS, RR và OR, nghiên cứu bệnh chứng, nghiên cứu đoàn hệ và Risk Difference.