Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 11: Mô hình hồi qui tuyến tính đa biến

Nội dung bài giảng "Mô hình hồi qui tuyến tính đa biến" của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về hồi qui đa biến, hồi qui tuyến tính đơn biến, hồi qui tuyến tính đa biến.