Bài giảng Nghiên cứu đánh giá hoạt tính ức chế sự tăng sinh, di cư và xâm lấn của prodigiosin trên dòng tế bào ung thư gan HEP 3B in vitro

Bài giảng trình bày các nội dung: Kháng ung thư; Ứng dụng của PG; Quá trình sinh tổng hợp PG; Đánh giá khả năng ức chế sự di cư và xâm lấn tế bào ung thư Hep 3B của prodigiosin; Kết quả đánh giá hoạt tính của PG trên dòng tế bào ung thư thanh quản HEP 2.