Bài giảng Báo cáo tham luận – Thực trạng nguồn nhân lực điều dưỡng tại bệnh viện Chợ Rẫy

Bài giảng trình bày tổ chức của bệnh viện Chợ Rẫy; nhân lực điều dưỡng bệnh viện Chợ Rẫy; Phương thức hoạt động; Công tác đào tạo điều dưỡng; Thuận lợi, khó khăn và một số đề xuất đối cải tiến nguồn nhân lực điều dưỡng của bệnh viện Chợ Rẫy.