Bài giảng ADR Phản ứng có hại của thuốc (Adverse drug reaction)

Mục tiêu bài học nhằm: Trình bày được định nghĩa và phân loại ADR, trình bày được nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến ADR, trình bày được định nghĩa, mục tiêu và các lĩnh vực ưu tiên của cảnh giác dược và trình bày được cách theo dõi tính an toàn của
thuốc lưu hành trên thị trường. Để biết rõ hơn về nội dung của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.