Áp lực, hành vi đối phó và sự đánh giá bản thân của sinh viên điều dưỡng

Đề tài này được thực hiện với mục tiêu khảo sát so sánh áp lực, hành vi đối phó và sự đánh giá bản thân của SV-HS điều dưỡng Việt
Nam giữa hệ trung học và hệ đại học khi thực hành lâm sàng, nghiên cứu cũng tìm hiểu mối tương quan giữa các biến số trên.