• Ebook Di truyền y học - NXB Giáo dục

    Ebook Di truyền y học - NXB Giáo dục

    Cuốn sách di truyền y học được biên soạn gồm 12 chương, mỗi chương được trình bày theo các đề mục tương ứng với 2 đến 4 tiết giảng, mỗi bài đều có mục tiêu và phần tự lượng giá để giúp học viên tập trung vào những nội dung cơ bản cần học. Tài liệu được sử dụng cho nhiều đối tượng từ sinh viên, giảng viên, bác sĩ, nghiên cứu...

     204 p vmu 18/03/2015 110 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số