• Chứng minh định lí Gauss-Bonnet địa phương

  Chứng minh định lí Gauss-Bonnet địa phương

  Đề tài này trình bày một chứng minh đầy đủ và ngắn gọn cho định lí Gauss-Bonnet, một định lí đặc sắc của Hình học vi phân, nêu lên mối liên hệ giữa tính hình học vi phân và tính tôpô, tuy nhiên, kết quả này lại bị bỏ qua trong Chương trình mới dành cho sinh viên Khoa Toán-Tin, cũng như học viên cao học. Chứng minh dựa hoàn toàn vào định lí...

   9 p vmu 27/12/2021 6 0

 • Trí tưởng tượng không gian và vai trò của nó trong giáo dục toán học

  Trí tưởng tượng không gian và vai trò của nó trong giáo dục toán học

  Bài viết đưa ra quan niệm về không gian, trí tưởng tượng không gian thông qua các khả năng đặc trưng. Đặc biệt, trong bài viết, tác giả nhấn mạnh vai trò của việc phát triển trí tưởng tượng không gian đối với việc nhận thức hình học. Một số thể hiện của trí tưởng tượng không gian trong học toán và trong thực tế.

   5 p vmu 27/12/2021 5 0

 • Tích hợp quan hệ trội mở và ứng dụng trong các hệ trợ giúp quyết định

  Tích hợp quan hệ trội mở và ứng dụng trong các hệ trợ giúp quyết định

  Nội dung bài viết này bao gồm khái quát về tập mờ, quan hệ mờ và quan hệ trội mờ, tích hợp các quan hệ trội mờ và ứng dụng trong hệ trợ giúp quyết định khi chọn lựa, tuyển dụng cán bộ. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết này.

   7 p vmu 27/12/2021 4 0

 • Nghiên cứu trạng thái ứng suất biến dạng tấm chữ nhật có độ dày thay đổi theo lý thuyết phi cổ điển

  Nghiên cứu trạng thái ứng suất biến dạng tấm chữ nhật có độ dày thay đổi theo lý thuyết phi cổ điển

  Bài viết trình bày phương pháp tính trạng thái ứng suất biến dạng của tấm chữ nhật có tiết diện thay đổi theo lý thuyết phi cổ điển. Phương trình trạng thái của tấm được xây dựng trên cơ sở lý thuyết đàn hồi 3 chiều.

   7 p vmu 27/12/2021 5 0

 • Hàm sản xuất trong mối quan hệ với định lý hàm ẩn

  Hàm sản xuất trong mối quan hệ với định lý hàm ẩn

  Mục đích của bài viết này hướng tới vai trò của Định lý hàm ẩn IFT trong các bài viết kinh tế. Có ba dạng hàm sản xuất: Cobb- Douglass, Spillman, và dạng Quadratic được khảo sát khả năng áp dụng trong thực tế của chúng. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết này.

   12 p vmu 27/12/2021 5 0

 • Thuật toán gia tăng lọc - đóng gói tìm tập rút gọn trong bảng quyết định không đầy đủ khi tập đối tượng và tập thuộc tính thay đổi giá trị

  Thuật toán gia tăng lọc - đóng gói tìm tập rút gọn trong bảng quyết định không đầy đủ khi tập đối tượng và tập thuộc tính thay đổi giá trị

  Bài viết đề xuất hai thuật toán gia tăng lọc - đóng gói tìm tập rút gọn của bảng quyết định không đầy đủ thay đổi sử dụng khoảng cách: Thuật toán IFWA_U_Obj trong trường hợp tập đối tượng thay đổi giá trị và thuật toán IFWA_U_Attr trong trường hợp tập thuộc tính thay đổi giá trị.

   9 p vmu 27/12/2021 5 0

 • Phương pháp lặp giải bài toán biên tam điều hòa phi tuyến

  Phương pháp lặp giải bài toán biên tam điều hòa phi tuyến

  Bằng cách đưa bài toán trên về một phương trình toán tử, sau đó sử dụng các định lý điểm bất động, chúng tôi đã thiết lập được sự tồn tại và duy nhất nghiệm của bài toán. Tiếp theo, đề xuất một phương pháp lặp cả ở mức liên tục và mức rời rạc giải bài toán trên. Nhiều thí dụ minh họa tính đúng đắn của các kết quả lý thuyết...

   5 p vmu 27/12/2021 5 0

 • Đánh giá khả năng ức chế ăn mòn thép và nhôm của một số dãy hợp chất azometin

  Đánh giá khả năng ức chế ăn mòn thép và nhôm của một số dãy hợp chất azometin

  Bài viết trình bày khảo sát khả năng ức chế ăn mòn kim loại của azometin được điều chế từ một số amin điển hình trong môi trường axit HCl và các đối tượng là thép carbon thấp và nhôm.

   8 p vmu 27/08/2021 21 0

 • Khảo sát khả năng xử lý kim loại Zn(II) từ than mắc ca được hoạt tính từ K2CO3 kết hợp với Fe0

  Khảo sát khả năng xử lý kim loại Zn(II) từ than mắc ca được hoạt tính từ K2CO3 kết hợp với Fe0

  Hiện nay, ứng dụng vật liệu trong xử lý nước và nước thải ngày càng được chú trọng, trong đó sử dụng các loại phụ phẩm trong sản xuất công nghiệp, làm nguồn vật liệu chế xử lý nước thải ngày càng được chú trọng. Mục tiêu nghiên cứu là sự kết hợp giữa nano than mắc ca được hoạt hóa từ K2CO3 và sắt hóa trị 0 (nZVI), khảo sát khả...

   13 p vmu 27/08/2021 19 0

 • Nhập môn độc học nhiệt đới

  Nhập môn độc học nhiệt đới

  Chỉ một bài viết ngắn về vấn đề hậu quả của sự huỷ diệt hoá học đối với hệ sinh thái nhiệt đới đã có thể chứng tỏ một cách rõ ràng, là chính những đặc điểm của khí hậu nhiệt đới đã tạo ra sự đặc biệt của cách thức phản ứng của môi trường tới cuộc xâm lược hoá học, động học chất độc sinh thái dioxin cũng như sự huỷ...

   12 p vmu 27/08/2021 21 0

 • Khảo sát hoạt tính kháng oxi hóa của catechin chiết xuất từ lá trà xanh

  Khảo sát hoạt tính kháng oxi hóa của catechin chiết xuất từ lá trà xanh

  Bài viết trình bày việc đánh giá khả năng kháng oxi hóa của catechin chiết xuất từ lá trà (giống TB14) ở vùng trà Bảo Lộc (Lâm Đồng) thông qua các hoạt tính bắt giữ các gốc tự do tổng hợp như DPPH, ABTS, và năng lực khử sắt.

   9 p vmu 27/08/2021 22 0

 • Tổng hợp một số chalcone có chứa nhóm azide

  Tổng hợp một số chalcone có chứa nhóm azide

  Bài viết giới thiệu kết quả tổng hợp một số azidoethoxychalcone của 2,4-dihydroxychalcone có chứa các nhóm thế khác nhau trong hợp phần aldehyde, các azide này được xem là các dẫn xuất trung gian quan trọng để tổng hợp các chất mới có nhiều hoạt tính tiềm năng như kháng nấm, kháng khuẩn và gây độc tế bào thông qua phản ứng click. Từ đó đưa ra được...

   7 p vmu 27/08/2021 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số