Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời quercetin và kaempferol trong viên nang cứng cao lá hồng bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao kết hợp detector DAD

Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) được xây dựng để định lượng đồng thời 02 hoạt chất gồm quecertin và kaempferol trong viên nang cứng cao lá hồng. Mẫu thử được thủy phân trong ethanol 70o với xúc tác HCl đặc và tiến hành phân tích với cột pha đảo C18 (250 x 46 mm, 5µm), rửa giải theo chương trình gradient với pha động là methanol và dung dịch acid phosphoric 0,43%, tốc độ dòng 1mL/phút, thể tích tiêm 10µL.